Ing. Jozef Petrík

[3] [2] [1]

Počas svojej doterajšej činnosti sme sa projekčne podieľali na viacerých investičných akciách, hlavný podiel je na projektovaní pozemných stavieb počnúc štúdiou pokračujúc vytvorením projektu či inžinierskou činnosťou.

Naša spoločnosť je vybavená počítačovými cad - pracoviskami, na ktorých sme schopní spracovať projektovú dokumentáciu od architektonickej štúdie objektu, projektu interiéru, vrátane trojrozmernej vizualizácie riešenej stavby, až po projekt pre realizáciu stavby. Potenciálny staviteľ si tak môže v našom ateliéri obzrieť svoj budúci objekt zvonka i zvnútra a utvoriť si predstavu o jeho rozmeroch a výzore.

Vieme viesť celú investičnú akciu, počínajúc zabezpečením vstupných podkladov stavby, spracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie, odborným jednaním s dotknutými orgánmi štátnej správy, až po kolaudáciu.

Ateliér ponúka komplexné služby, pričom zaručuje svoju odbornosť, kvalitu a profesionalitu.

Projekčný ateliér Ing. Jozef Petrík

V rámci svojej činnosti ponúkame služby súvisiace s projektovou prípravou až po realizáciu v rozsahu:

Projektová príprava:

- architektonické, zastavovacie a objemové štúdie
- odborná spolupráca pri spracovaní investičných zámerov, technické a ekonomické analýzy investičných zámerov, projektov a realizácií
- kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb spracovanie rozpočtov
- architektonicko-výtvarné návrhy a projekty interiérov

Spolupráca počas projektovej prípravy a realizácie:

- odborná spolupráca pri výbere vhodného územia pre výstavbu
- zabezpečenie vydania základných architektonických podmienok pre výstavbu vo vybranom území od orgánov štátnej správy
- zabezpečenie zmien územno-plánovacej dokumentácie

Inžinierska činnosť počas projektovej prípravy a realizácie:

- zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby
- zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby
- inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia
- odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov
- koordinácia pri príprave a realizácii medzi jednotlivými subdodávateľmi, odborné konzultácie
- zastupovanie klienta v kolaudačnom konaní až do vydania povolenia na užívanie stavby

Ponúkame vyhotovenie energetických certifikátov pre všetky druhy stavieb...

Energetické certifikáty

Ing. Jozef Petrík

Projekčný Ateliér

Adresa:
Okružná 51
058 01 Poprad

Kancelária:
Slavkovská 19
060 01 Kežmarok

IČO: 418 794 06
DIČ: 103 958 6790

Tel: +421 907 938 347
Mail: jozef.petrik.pp@gmail.com

Projekčný ateliér Ing. Jozef Petrík