Projekčný Ateliér

Ing. Jozef Petrík

Počas svojej doterajšej činnosti sme sa projekčne podieľali na viacerých investičných akciách, hlavný podiel je na projektovaní pozemných stavieb počnúc štúdiou pokračujúc vytvorením projektu či inžinierskou činnosťou.

Naša spoločnosť je vybavená počítačovými cad – pracoviskami, na ktorých sme schopní spracovať projektovú dokumentáciu od architektonickej štúdie objektu, projektu interiéru, vrátane trojrozmernej vizualizácie riešenej stavby, až po projekt pre realizáciu stavby. 

Vieme viesť celú investičnú akciu, počínajúc zabezpečením vstupných podkladov stavby, spracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie, odborným jednaním s dotknutými orgánmi štátnej správy, až po kolaudáciu.

 Ateliér ponúka komplexné služby, pričom zaručuje svoju odbornosť, kvalitu a profesionalitu.

PONÚKAME

V rámci svojej činnosti ponúkame služby súvisiace s projektovou prípravou až po realizáciu v rozsahu:

Projektová príprava

Architektonické, zastavovacie a objemové štúdie.

Odborná spolupráca pri spracovaní investičných zámerov, technické a ekonomické analýzy investičných zámerov, projektov a realizácií.

Kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb spracovanie rozpočtov.

Architektonicko-výtvarné návrhy a projekty interiérov.

Spolupráca počas projektovej prípravy a realizácie

Odborná spolupráca pri výbere vhodného územia pre výstavbu.

Zabezpečenie vydania základných architektonických podmienok pre výstavbu vo vybranom území od orgánov štátnej správy.

Zabezpečenie zmien územno-plánovacej dokumentácie.

Inžinierska činnosť počas projektovej prípravy a realizácie

Zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby.

Zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby.

Inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia.

Odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov.

Koordinácia pri príprave a realizácii medzi jednotlivými subdodávateľmi, odborné konzultácie.

Zastupovanie klienta v kolaudačnom konaní až do vydania povolenia na užívanie stavby.

Aktuality

Energetický certifikát

Ponúkame vyhotovenie energetických certifikátov pre všetky druhy stavieb

Ing. Jozef Petrík

Projekčný Ateliér

 Kancelária:
 Jána Stilla 77
 059 86 Nová Lesná

 IČO: 418 794 06
 DIČ: 103 958 6790

 Tel: +421 907 938 347
 Mail: jozef.petrik.pp@gmail.com